Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 18/6/2021)
01/06/2021

Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính gửi quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 được tổ chức ngày 18/6/2021, vui lòng xem file đính kèm:

2021-ĐHCD (THU DE NGHI UY QUYEN THAM DU DHCD 2021)

2021-ĐHCD (KQ SXKD 2019,2020 va KH 2021)(p1)

2021-ĐHCĐ(BC SXKD 2019,2020 VA KHKD 2021) P2

2021-ĐHCĐ (THU LAO, PHAN PHOI LOI NHUAN, NHAN SU BKS)-compressed

2021-ĐHCD (BC SXKD, LUU CHUYEN TIEN TE)

2021-ĐHCĐ (TO TRINH SXKD 2021)

2021-ĐHCD (BCTC 2019 DA DUOC KIEM TOAN P1 compressed)

2021-ĐHCD (BCTC 2019 DA DUOC KIEM TOAN P2)

2021-ĐHCD (BCTC 2020 DA DUOC KIEM TOAN)-compressed

Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, Quý cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội.