Cổ đông SÀI GÒN 5

25/03/2019

Kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán của Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5: SG5_Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán  

27/04/2018

Sáng ngày 15/5/2018, Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội này đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh [+]

13/04/2017

Báo cáo tài chính giai đoạn Công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Báo cáo tài chính giai đoạn Công ty Cổ phần vốn góp Nhà nước chi phối  

Page 2 of 212