Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018
27/04/2018

Sáng ngày 15/5/2018, Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội này đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh của 04 tháng năm 2016, năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo tình hình triển khai các dự án; báo cáo tài chính đã được kiểm toán 04 tháng năm 2016, năm 2017 cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị Công ty.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu và thông qua việc bãi nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Vân, bãi nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Như và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát là Bà Phạm Thị Hoa và Bà Lê Thị Lưu Thảo.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kính mời xem tại đây:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (15.5.2018)

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

 

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính 2016(tháng 9-12.2016)