TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY 2021
04/07/2021

Ngày 18/6/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Việc tổ chức đảm bảo thực hiện đúng quy định theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP.HCM về phòng chống dịch COVID-19.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tình hình triển khai các dự án; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, năm 2020 cùng các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị Công ty.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua việc miễn nhiệm chức danh 1 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát.

Sau đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu bà Tiêu Thị Hồng Phước/ thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính mời quý cổ đông xem Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây:

2021-BB ĐHCD (p1)

2021-BB ĐHCD (p2)

2021-NQ ĐHCD

Một số hình ảnh tại Đại hội:

  

   

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026