Tin Nội Bộ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 17/6/2019)
17/06/2019

Ngày 17/6/2019, Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Trụ sở Công ty.Tại Đại hội, các Cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty (tỷ lệ tham dự là 99,99%) đã được nghe và thảo luận các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Đã  biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019, Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;  Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Sau đây là một số hình ảnh Đại hội:

Kính gửi quý cổ đông Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Bien Ban Dai hoi co dong 2019-compressed

Nghi quyet Dai hoi co dong 2019