Thông báo tuyển dụng-Vị trí: Nhân viên Kế hoạch – Đầu tư