Kính gửi Quý cổ đông Công ty tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 diễn ra ngày 17/6/2019: SG5_Tài liệu ĐHCĐ 2019 (P1) SG5_Tài liệu ĐHCĐ 2019 (P2) SG5_Tài liệu ĐHCĐ 2019 (P3) SG5_Tài liệu ĐHCĐ 2019 (P4) SG5_Tài [+]