Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty   Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký Kế toán trưởng Công ty